بازی آنلاین
   
     
 
     
معرفی نمایندگان پرورشی
 

نام و نام خانوادگی نمایندگان پرورشی

کلاس

سیده رعنا قبله

اول

سیده ریحانی

دوم ریاضی

سارا حسینعلی

دوم انسانی

مهسا بامی

دوم تجربی

زهرا علایی

سوم انسانی

بهاره آتش پرور

چهارم انسانی

محیا مقدس

چهارم تجربی

 
     
 
     
معرفی اعضای شورای دانش اموزی مدرسه
 

کلاس

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

دوم تجربی

رئیس شورا

مهسا بامی

1

سوم انسانی

معاون

طلایه اسدپور

2

سوم انسانی

عضو اصلی

زهرا اصغری

3

سوم انسانی

عضو اصلی

زهرا علایی

4

اول

عضو اصلی

سیده رعنا قبله

5

دوم انسانی

علی البدل

سارا حسینعلی

6

دوم ریاضی

علی البدل

پریا فیضی

7