بازی آنلاین
   
     
 
     
کادر اداری و اجرایی
 

سمت

نام و نام خانوادگی

مدیر

سرکار خانم سوسن کوهی نژاد

معاون آموزشی

سرکار خانم  کوهی نژاد

معاون اجرایی

سرکار خانم رحمانی آزاد

مربی  فن آوری

سرکار خانم شیردل

مربی تربیتی

سرکار خانم  راجی

مشاور

سرکار خانم  عزتی

سرایدار

سرکار خانم بهرامی زاده